Algemene Informatie

Juridische informatie – Business Hosting

Algemene voorwaarden (download in PDF)

Versie AV.v.1/2015

 

1. ALGEMEEN
1.1 Toepasselijkheid
1.1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of (af/op)leveringen van Business Hosting en overeenkomsten en/of overige rechtsbetrekkingen tussen Business Hosting en Opdrachtgever, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden ongeacht of deze krachtens schriftelijke, mondelinge en/of elektronische overeenkomst geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
1.1.2 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever dan wel van derden ten behoeve van Opdrachtgever wordt dan ook uitdrukkelijk van de hand gewezen door Business Hosting, tenzij deze door Business Hosting uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
1.1.3 De Algemene Voorwaarden Business Hosting zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34127121.
1.1.4 Business Hosting is te allen tijde bevoegd wijzigingen dan wel aanvullingen in de Algemene Voorwaarden Business Hosting aan te brengen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden Business Hosting zullen verder van toepassing zijn, tenzij tegen eventuele wijzigingen, binnen 30 (dertig) dagen na dagtekening van de wijziging, schriftelijk bezwaar wordt gemaakt.
1.1.5 Wijzigingen in, alsmede aanvullingen op de Algemene Voorwaarden Business Hosting en/of de tussen Business Hosting en Opdrachtgever gesloten overeenkomsten, zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door Business Hosting zijn vastgelegd.
1.1.6 Indien met Opdrachtgever meerdere (rechts)personen of ondernemingen worden aangeduid, zullen deze hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit de met Business Hosting gesloten overeenkomst.
1.1.7 De aanduidingen boven de artikelen van deze voorwaarden hebben uitsluitend tot doel de leesbaarheid te vergroten. De inhoud en strekking van het onder een bepaalde aanduiding opgenomen artikel beperkt zich derhalve niet tot die aanduiding.
1.2 Definities
1.2.1 In de Algemene Voorwaarden Business Hosting worden onder meer de navolgende woorden en termen met een hoofdletter geschreven. Alle van de navolgende woorden en termen in het enkelvoud hebben dezelfde betekenis als in het meervoud en vice versa.
1.2.2 Algemene Voorwaarden Derden:
Onder Algemene Voorwaarden Derden worden onder meer begrepen de door derden gehanteerde leveringsvoorwaarden, licentievoorwaarden, garantievoorwaarden en overige voorwaarden.
1.2.3 Applicatie Software:
1.2.4 De applicatie/toepassing die functionaliteit biedt aan gebruikers. Dit kan een (software) Business Hosting Product zijn, een (software) Derden Product of software van Opdrachtgever dan wel een derde gelicentieerd aan Opdrachtgever.
1.2.5 As is:
De eigenschapen van het Product zijn niet (geheel) beschreven en Opdrachtgever geeft aan de eigenschappen van het Product voldoende te kennen en/of getest te hebben en het Product af te nemen zoals het wordt aangeboden. Opdrachtgever koopt op eigen bate en schade en partijen sluiten een beroep op dwaling uit.
1.2.6 Back-up:
Reserve kopieën van digitale data en/of bestanden.
1.2.7 Business Hosting:
Business Hosting en businesshosting.nl zijn handelsnamen van en refereren aan JDN ICT Services B.V. en diens rechtsopvolgers dan wel een aan JDN ICT Services B.V. verbonden onderneming of partner die de rechtsbetrekking met Opdrachtgever aangaat en de Algemene Voorwaarden Business Hosting van toepassing heeft verklaard.
1.2.8 Business Hosting Producten:
Alle door Business Hosting verstrekte producten en diensten, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden die niet afkomstig zijn van derden en waarvan eventuele intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten bij Business Hosting berusten.
1.2.9 Business Hosting Infrastructuur:
Dat deel van de Infrastructuur dat door Business Hosting wordt beheerd in zijn Datacenter(s) en waar Business Hosting controle op kan uitvoeren.
1.2.10 Datacenter:
Een datacenter is een faciliteit waar servers op netwerken kunnen worden aangesloten en dan met name het Internet. Een deel van de Infrastructuur ligt in één of meer Datacenters.
1.2.11 Datalimiet:
De door Business Hosting in nadere voorwaarden opgelegde limiet op Dataverkeer per kalendermaand.
1.2.12 Dataverkeer:
Al het verkeer van data dat gegenereerd wordt op Systeem van Business Hosting door Opdrachtgever dan wel door de website van Opdrachtgever.
1.2.13 Derden Infrastructuur:
Dat deel van de Infrastructuur dat door derden wordt beheerd en/of geleverd via Business Hosting aan Opdrachtgever en waar Business Hosting in beginsel geen controle op kan uitvoeren. Dit is een Derden Product.
1.2.14 Derden Producten:
Alle door Business Hosting verstrekte producten en diensten, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden die afkomstig zijn van derden en waarvan eventuele intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten in beginsel niet bij Business Hosting berusten.
1.2.15 Fair Use:
Het redelijke gebruik door Opdrachtgever van de Producten.
1.2.16 Fixed Price:
Zoals nader omschreven in artikel 6.3.
1.2.17 Garantie:
Zoals nader omschreven in artikel 5.7.
1.2.18 Haalbaarheidsonderzoek:
Zoals nader omschreven in artikel 5.1.
1.2.19 Hosting-service:
Het aanbieden, Onderhouden en Supporten van en toegang verschaffen tot webruimte op het Systeem voor het opslaan van informatie, afbeeldingen, of andere inhoud ten behoeve van Opdrachtgevers.
1.2.20 Infrastructuur:
De verzameling informatie- en communicatietechnologische voorzieningen zoals software en hardware inclusief bekabeling die gebruikt worden voor dataverwerking en/of telefonie. Dit kan zijn Business Hosting Infrastructuur, Derden Infrastructuur, Opdrachtgever Infrastructuur, en Publieke Infrastructuur.
1.2.21 Identificatiegegevens:
Log-in-naam, passwords, adresseringsgegevens en/of andere codes.
1.2.22 Nacalculatie:
Zoals nader omschreven in artikel 6.4.
1.2.23 Objectcode:
De computerprogrammeercode hoofdzakelijk in binair formaat. De Objectcode is na verwerking direct uitvoerbaar door een computer, echter zonder reverse engineering, compilatie of assemblage.
1.2.24 Onderhoud:
Zoals nader omschreven in artikel 2.3.
1.2.25 Opdrachtgever:
Een ieder die verzoekt en opdracht geeft tot (af/op)levering van Producten.
1.2.26 Procesdata:
De binnen de Hosting-service door Opdrachtgever ingevoerde gegevens en/of de door derden ingevoerde gegevens.
1.2.27 Producten:
Alle door Business Hosting verstrekte Business Hosting Producten en/of Derden Producten, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden. Hosting-service valt onder Producten.
1.2.28 Publieke Infrastructuur:
Dat deel van de Infrastructuur dat door derden wordt beheerd en/of geleverd en waar Business Hosting geen enkele controle op kan uitvoeren. Het internet valt hieronder.
1.2.29 Sourcecode:
De computerprogrammeercode die kan worden weergegeven in een formaat, leesbaar en begrijpelijk voor een programmeur van gemiddeld niveau. Deze omvat gerelateerde Sourcecode-systeemdocumentatie, opmerkingen en procedurele codes. De Sourcecode omvat niet de Objectcode.
1.2.30 Support:
Zoals nader omschreven in artikel 2.5.
1.2.31 Systeem:
Computer- en aanverwante apparatuur waarmee Business Hosting de Business Hosting Producten levert aan Opdrachtgever.
1.2.32 Voorschot:
Zoals nader omschreven in artikel 6.5.
1.2.33 Werkdagen:
Normale Nederlandse werktijden (09.00-17.00 CET) en dagen (maandag t/m vrijdag) uitgezonderd nationale feestdagen.
1.3 Bevestiging
1.3.1 Mondelinge toezeggingen, opdrachten dan wel andere uitlatingen van welke aard dan ook van werknemers van Business Hosting zijn uitsluitend rechtsgeldig en bindend indien schriftelijk bevestigd door bevoegde vertegenwoordigers van Business Hosting.
1.4 Aanbiedingen
1.4.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
1.4.2 Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens, inlichtingen en/of wensen overeenkomstig artikel 1.6.
1.5 Overeenkomsten
1.5.1 Een overeenkomst tussen Business Hosting en Opdrachtgever waarvoor geen nader contract en/of nadere duur is overeengekomen heeft een duur van 1 (één) jaar indien (af/op) levering betrekking heeft op een Product, zoals doch niet beperkt tot Hosting-service, Onderhoud en Support, waarvoor periodiek een bedrag in rekening wordt gebracht. Indien deze overeenkomst niet dan wel niet-tijdig wordt opgezegd, vindt voortzetting van deze overeenkomst plaats telkenmale voor de duur van 1 (één) jaar.
1.5.2 Opzegging van de overeenkomst, als omschreven in artikel 1.5.1, vindt plaats door middel van een aangetekende brief die uiterlijk 30 (dertig) dagen voordat de verlenging van de overeenkomst in werking treedt door de wederpartij is ontvangen.
1.5.3 Ieder der partijen is gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, indien de in gebreke zijnde partij ook na schriftelijke sommatie stellende een redelijke termijn, in gebreke blijft haar verplichtingen na te komen.
1.5.4 Business Hosting heeft overigens het recht, met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst, middels een buitengerechtelijke verklaring de overeenkomst en/of de aanbiedingen geheel of gedeeltelijk te beëindigen dan wel te annuleren, indien Opdrachtgever een natuurlijke persoon is bij overlijden van Opdrachtgever, indien Opdrachtgever een verzoek indient tot wettelijke schuldsanering, indien voor Opdrachtgever faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd dan wel Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of surseance van betaling wordt verleend of indien Opdrachtgever’s onderneming wordt geliquideerd of beëindigd, anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoegen van ondernemingen. In deze gevallen is elke vordering van Business Hosting op Opdrachtgever direct en volledig opeisbaar.
1.5.5 Na het einde van de overeenkomst, om welke reden dan ook, kan Opdrachtgever geen rechten meer aan de overeenkomst ontlenen, onverlet latende het voortbestaan van de verplichtingen van partijen die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren na het einde van de overeenkomst, zoals doch niet beperkt tot de verplichtingen omtrent eigendomsrechten, geheimhouding en concurrentiebeding.
1.6 Medewerking/Informatieplicht Opdrachtgever
1.6.1 Alle opdrachten worden door Business Hosting uitgevoerd op basis van de door Opdrachtgever aan Business Hosting kenbaar gemaakte gegevens, informatie, wensen en/of eisen.
1.6.2 Opdrachtgever zal Business Hosting alle medewerking verlenen en steeds tijdig alle, voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst, nuttige en noodzakelijke gegevens en/of overige informatie verschaffen. Opdrachtgever zal instaan voor de juistheid van deze gegevens en/of overige informatie.
1.6.3 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens, informatie, wensen en/of eisen niet, niet tijdig en/of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Business Hosting staan, of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Business Hosting in ieder geval het recht op beëindiging of ontbinding van de overeenkomst of opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft Business Hosting het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.
1.6.4 Indien zich tussentijds wijzigingen dan wel nieuwe feiten mochten voordoen in eerder ter beschikking gestelde gegevens, informatie, wensen en/of eisen, zal Business Hosting te allen tijde gerechtigd zijn, in overleg met Opdrachtgever, de overeenkomst aan deze nieuwe omstandigheden aan te passen dan wel te ontbinden of te beëindigen.
1.6.5 Indien Opdrachtgever functionele verbeteringen dan wel andere wijzigingen aanbrengt in de Producten (na daartoe eerst de vereiste schriftelijke toestemming te hebben ontvangen van Business Hosting, zoals nader uiteengezet in artikel 2.1.4), is Opdrachtgever verplicht deze aanpassingen aan Business Hosting mede te delen in de gevallen dat Business Hosting Onderhoud, Support dan wel andere diensten levert met betrekking tot de aan Opdrachtgever verstrekte Producten.
1.6.6 Ingeval Business Hosting activiteiten verricht op locatie anders dan zijn eigen, zal Opdrachtgever kosteloos voor de door Business Hosting in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals een werkruimte en telecommunicatiefaciliteiten zorgdragen.
1.7 Geheimhouding/Concurrentiebeding
1.7.1 Business Hosting en Opdrachtgever verbinden zich over en weer tot geheimhouding van alle gegevens en informatie over elkaars organisatie, cliënten, bestanden en Producten, waarvan partijen kennisnemen bij werkzaamheden ten behoeve van elkaar of ten behoeve van cliënten van Opdrachtgever. Gegevens en informatie mogen slechts gebruikt worden ter uitvoering van de tussen partijen gesloten overeenkomst.
1.7.2 Business Hosting is gerechtigd de naam en het logo van Opdrachtgever of diens cliënten waaraan rechten op de Producten zijn verleend op de Business Hosting website en/of een referentielijst te plaatsen en deze aan derden ter informatie beschikbaar te stellen.
1.7.3 Opdrachtgever en zijn cliënten zullen gedurende en tot 12 (twaalf) maanden na het beëindigen of ontbinden van de overeenkomst geen directe dan wel indirecte zakelijke, arbeids- of andere gelijksoortige relaties aangaan met enig medewerker van Business Hosting, behoudens schriftelijke toestemming van Business Hosting. Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat zijn cliënten aan voornoemde verplichting zullen voldoen.
1.7.4 Bij overtreding van het bepaalde in artikel 1.7.3, is Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling een direct opeisbare boete van € 50.000,- (vijftigduizend euro) per overtreding verschuldigd, onverminderd het recht van Business Hosting om vergoeding van de volledig geleden schade te eisen.
1.8 Aansprakelijkheid
1.8.1 De totale aansprakelijkheid van Business Hosting zal, met inachtneming van artikel 1.8.2 en 1.8.3, beperkt blijven tot vergoeding van directe schade en dan tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW) met een maximum van € 10.000,- (tienduizend euro), waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
1.8.2 Indien de overeenkomst tevens uit een duurovereenkomst bestaat, met een looptijd van meer dan 1 (één) jaar en de aansprakelijkheid van Business Hosting vloeit voort uit deze duurovereenkomst, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) daadwerkelijk betaald door Opdrachtgever aan Business Hosting op basis van de duurovereenkomst voor 1 (één) jaar (zijnde het jaar waarin de schade zich heeft voorgedaan) met een maximum van € 10.000,- (tienduizend euro).
1.8.3 Business Hosting heeft zich ter zake van schade verzekerd. Business Hosting is in ieder geval niet aansprakelijk voor verdere schade en zal deze verdere schade ook niet vergoeden, die Opdrachtgever uit hoofde van de met Business Hosting gesloten overeenkomst, hoe en uit welke hoofde dan ook ontstaan, zulks met inbegrip van mogelijke aanspraken op Opdrachtgever van derden, mocht lijden, dan door deze verzekering gedekt wordt en daadwerkelijk vergoed vermeerderd met Business Hosting’s eigen risico, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.
1.8.4 De totale aansprakelijkheid van Business Hosting voor schade door dood of lichamelijk letsel zal in geen geval meer bedragen dan € 1.000.000,- (één miljoen euro), waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
1.8.5 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a) De redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade;
b) De redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van schade.
1.8.6 Aansprakelijkheid van Business Hosting voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, vernietiging of zoekraken van bestanden en/of gegevens, vertragingsschade, geleden verlies, schade veroorzaakt door het gebrekkig verschaffen van informatie en/of verlening van medewerking door Opdrachtgever, schade door bedrijfsstagnatie of vorderingen van derden op Opdrachtgever, is nadrukkelijk uitgesloten.
1.8.7 Business Hosting is in geen geval aansprakelijk voor enige schade zoals veroorzaakt op of aan de Derden Infrastructuur of de Publieke Infrastructuur.
1.8.8 Buiten het in artikel 1.8 genoemde geval rust op Business Hosting geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.
1.8.9 De aansprakelijkheid van Business Hosting ontstaat slechts indien Opdrachtgever Business Hosting, onverwijld en deugdelijk, schriftelijk in gebreke stelt, daarbij stellende een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en Business Hosting ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Business Hosting in staat is adequaat te reageren.
1.8.10 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever binnen 60 (zestig) dagen na het ontstaan van de schade Business Hosting daarvan schriftelijk per aangetekend schrijven op de hoogte stelt en daarbij die maatregelen treft waardoor de schade zoveel mogelijk wordt beperkt.
1.8.11 Opdrachtgever vrijwaart Business Hosting van alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product, systeem dan wel dienst door Opdrachtgever aan een derde (af/op)geleverd en welk product, systeem dan wel dienst mede bestond uit hetgeen door Business Hosting is afgeleverd.
1.8.12 Business Hosting aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door Derden Producten, die Business Hosting aan Opdrachtgever heeft (af/op)geleverd. Indien mogelijk zal Business Hosting zijn rechten tot het vorderen van schadevergoeding bij de leverancier van het Derden Product in kwestie overdragen aan Opdrachtgever.
1.8.13 Business Hosting is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die het gevolg is van het niet-tijdig verstrekken van Support, Onderhoud en Garantie.
1.9 Overdracht
1.9.1 De tussen Business Hosting en Opdrachtgever gesloten overeenkomst en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Business Hosting.
1.9.2 Opdrachtgever geeft Business Hosting bij voorbaat het recht, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever nodig te hebben, om de gehele overeenkomst, dan wel onderdelen daarvan, over te dragen aan:
a) moeder-, zuster- en/of dochtermaatschappijen;
b) een derde partij in het geval van fusie of overname van Business Hosting.
Indien dit geschiedt, zal Business Hosting Opdrachtgever hieromtrent informeren.
1.10 Niet-toerekenbare Tekortkoming
1.10.1 Geen der partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is ten gevolge van een omstandigheid die niet aan haar schuld te wijten is, noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder voornoemde omstandigheden vallen eveneens omstandigheden die buiten de macht van Business Hosting liggen en bedrijfsrisico’s van Business Hosting, zoals doch echter niet beperkt tot tekortkomingen van toeleveranciers van Business Hosting, het niet-tijdig beschikbaar zijn van noodzakelijke gegevens, informatie en/of specificaties, wijzigingen in dergelijke verstrekte gegevens, niet geheel kloppende specificaties en/of functionele omschrijvingen van Derden Producten en/of door derden geleverde producten, slechte weersomstandigheden, brand, explosie, uitvallen van elektriciteit, Ddos-aanvallen, hacking, cracking of enige downtime door onrechtmatig handelen van derden, het door wie dan ook vernielen, beschadigen of onbruikbaar maken van enig geautomatiseerd werk of enig werk voor telecommunicatie, stoornis in de gang of in de werking van zodanig werk veroorzaken, of door wie dan ook verijdelen van een ten opzichte van zodanig werk genomen veiligheidsmaatregel, storingen in netwerken, overstroming, ziekte, gebrek aan personeel, stakingen, prikacties, langzaam-aan-acties of andere arbeidsconflicten, ongelukken, daden van overheidswege, de onmogelijkheid om een vereiste vergunning of toestemming te verkrijgen, materiaalschaarste, diefstal, verkeershinder en/of transportbelemmeringen.
1.10.2 Indien de niet-toerekenbare tekortkoming van tijdelijke aard is, kan Business Hosting de overeenkomst opschorten totdat de desbetreffende situatie zich niet meer voordoet, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
1.10.3 Business Hosting behoudt het recht, indien zich een niet-toerekenbare tekortkoming voordoet, om betaling te vorderen voor reeds verrichte prestaties die Business Hosting voor het bekend worden van de niet-toerekenbare tekortkoming reeds had verricht.
1.10.4 Indien de niet-toerekenbare tekortkoming van één der partijen gedurende meer dan drie maanden voortduurt, hebben beide partijen afzonderlijk het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn betreffende de ontbinding.
1.11 Nietigheid
1.11.1 Indien één of meer bepalingen (of een deel van een bepaling) van de overeenkomst nietig zijn, nietig zijn verklaard, vernietigbaar zijn dan wel, hun rechtsgeldigheid op andere wijze hebben verloren, zullen de overige bepalingen (of het resterende deel van desbetreffende bepaling) van de overeenkomst onverkort van kracht blijven.
1.11.2 Partijen zullen ten aanzien van bepalingen (of het deel van een bepaling) die nietig zijn, nietig zijn verklaard, vernietigbaar zijn, dan wel hun rechtsgeldigheid op andere wijze hebben verloren, in overleg met elkaar treden teneinde een vervangende regeling te treffen, in dier voege dat partijen ernaar zullen streven dat de strekking van de overeenkomst (of het resterende deel van desbetreffende bepaling) in haar geheel in stand blijft.
1.12 Toepasselijk Recht en Geschillenregeling
1.12.1 Op alle door Business Hosting met Opdrachtgever gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing, tenzij partijen schriftelijk anders overeengekomen zijn. Partijen verklaren nadrukkelijk dat het Weens Koopverdrag niet van toepassing is.
1.12.2 Geschillen tussen partijen, die niet in overleg kunnen worden opgelost, zullen worden opgelost middels arbitrage van de Stichting Geschillenoplossing Organisatie en Automatisering (SGOA), volgens het arbitragereglement van de SGOA. Met wederzijdse goedkeuring van partijen kan eventueel voorafgaand aan de arbitrage getracht worden het geschil op te lossen middels andere door de SGOA aangeboden voorzieningen voor het oplossen van geschillen. Indien het object van het geschil een waarde van minder van € 50.000,- (vijftigduizend euro) bedraagt, kiezen partijen ervoor om het geschil aan één arbiter voor te leggen. Deze bepaling laat het recht van Business Hosting onverlet, om in plaats van het voorleggen van het geschil aan de SGOA, het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter van de rechtbank Amsterdam, zittingsplaats Amsterdam.
1.12.3 Indien de SGOA zich onbevoegd verklaart of indien partijen zulks gezamenlijk overeenkomen zullen geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Nederlandse rechter te Amsterdam.
1.12.4 Het voorgaande zal, zonder afstand te doen van enig recht, geen belemmering vormen voor partijen voor het treffen van conservatoire rechtsmaatregelen en/of om een procedure in kort geding aanhangig te maken bij de daartoe bevoegde Nederlandse rechter te Amsterdam, alvorens zich tot de SGOA te wenden (of in afwachting van het arbitrale vonnis), om zodoende hun bestaande rechten veilig te stellen.

2. BUSINESS HOSTING PRODUCTEN
2.1 Gebruiksrecht Programmatuur
2.1.1 Business Hosting verleent Opdrachtgever het niet-exclusieve recht tot het gebruik van de Producten, met daarbij behorende documentatie.
2.1.2 Het gebruiksrecht is beperkt tot het uitsluitend voor eigen gebruik aanwenden van de Producten op de met Business Hosting overeengekomen verwerkingseenheid en het met Business Hosting overeengekomen aantal gebruikers, servers en/of werkstations. Indien geen nadere afspraken zijn gemaakt is het gebruiksrecht beperkt tot de verwerkingseenheid waarop de Producten het eerst zijn geïnstalleerd en het aantal gebruikers, servers en/of werkstations is beperkt tot 1 (één).
2.1.3 Het gebruiksrecht voor software Producten is beperkt tot de Objectcode. Rechten op en de Sourcecodes zelf worden niet verstrekt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
2.1.4 Het is Opdrachtgever verboden de Producten op welke wijze dan ook zelf en/of middels derden te kopiëren, dupliceren of te wijzigen, zonder daaraan voorafgaand de schriftelijke toestemming van Business Hosting te hebben ontvangen.
2.1.5 Het is Opdrachtgever toegestaan voor doeleinden van beveiliging één Back-up te maken van de ter beschikking gestelde Producten, indien een Back-up niet ter beschikking wordt gesteld door Business Hosting.
2.1.6 Het gebruiksrecht op de Producten is niet overdraagbaar aan derden (onder derden vallen tevens moeder-, zuster- en/of dochtermaatschappijen van Opdrachtgever).
2.1.7 Opdrachtgever is niet bevoegd onder welke titel dan ook of op welke wijze dan ook de Producten ter beschikking te stellen aan derden (onder derden vallen tevens moeder-, zuster- en/of dochtermaatschappijen van Opdrachtgever).
2.1.8 Reverse engineering of decompilatie van de Producten door Opdrachtgever is verboden, tenzij expliciet rechtens toegelaten.
2.1.9 Het gebruiksrecht gaat in nadat betaling door Opdrachtgever heeft plaatsgevonden en aan de overige op Opdrachtgever rustende verplichtingen zijn voldaan.
2.1.10 De omvang van het gebruiksrecht op Derden Producten wordt bepaald door de Algemene Voorwaarden Derden zoals uiteengezet in artikel 4. Voor zover in het voorgaande niet wordt afgeweken van de Algemene Voorwaarden Derden is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.
2.2 Controles
2.2.1 Business Hosting is gerechtigd technische beperkingen en controlemechanisme in de Producten te verwerken om te voorkomen en/of te controleren dat het daadwerkelijke aantal gebruikers, servers en/of werkstations niet het aantal overeengekomen aantal gebruikers, servers en/of werkstations overschrijdt.
2.2.2 Voorts is Business Hosting gerechtigd, zolang Opdrachtgever gebruik maakt van de Producten, zelf dan wel middels een derde, onaangekondigd controles uit te voeren op de locaties waar de Producten gebruikt worden. Opdrachtgever zal hiertoe alle medewerking en toegang verstrekken. Indien Opdrachtgever medewerking dan wel de toegang aan Business Hosting weigert, is Business Hosting gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. Opdrachtgever is in dit geval niet langer gerechtigd tot het gebruik van de Producten en is verplicht tot teruggave van alle Producten en vernietiging van eventueel gemaakte kopieën binnen 30 (dertig) dagen op het eerste verzoek daartoe van Business Hosting.
2.2.3 Indien uit voornoemde controles dan wel anderszins blijkt dat het daadwerkelijke aantal gebruikers, servers en/of werkstations het aantal overeengekomen gebruikers, servers en/of werkstations overschrijdt, dient Opdrachtgever terstond het aantal ontbrekende gebruikers-, servers- en/of werkstation licenties aan te schaffen vermeerderd met een boete van 25% over het additioneel te voldoen bedrag. Verschuldigde bedragen voor Onderhoud en Support voor de ontbrekende gebruikers-, servers- en/of werkstations licenties zullen met terugwerkende kracht, tot het moment van de laatste (af/op) levering van het eerder overeengekomen aantal gebruikers, servers en/of werkstations, aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
2.3 Onderhoud
2.3.1 Business Hosting biedt Opdrachtgever, afhankelijk van het Business Hosting Product, de mogelijkheid om Onderhoud af te nemen.
2.3.2 Onderhoud op de Business Hosting Producten geschiedt op basis van een periodiek Voorschot en tegen nader overeen te komen voorwaarden. Voor zover in de nader overeen te komen voorwaarden niet wordt afgeweken, geldt hetgeen artikel 2.3 bepaalt.
2.3.3 Onderhoud omvat het ter beschikking stellen van updates, met inbegrip van documentatie, van de aan Opdrachtgever gelicencieerde Producten die een kwalitatieve (b.v. Fout herstel) dan wel functionele verbetering van het ter beschikking gestelde Product inhouden. Business Hosting is niet verplicht om op actieve wijze Opdrachtgever op de hoogte te houden van eventuele updates.
2.3.4 Indien Onderhoud een functionele verbetering inhoudt, is Business Hosting gerechtigd om extra kosten in rekening te brengen ter compensatie van deze functionele verbetering.
2.3.5 Business Hosting is gerechtigd de verstrekking van Onderhoud te weigeren indien de Producten, dan wel de omgeving waarin voornoemde Producten opereren, door Opdrachtgever in welke vorm of op welke wijze dan ook zijn gewijzigd.
2.3.6 Indien Opdrachtgever nieuwe updates weigert te installeren die door Business Hosting aan Opdrachtgever zijn aangeboden, behoudt Business Hosting zich het recht voor om de overeenkomst te beëindigen, dan wel de overeenkomst aan deze weigering aan te passen.
2.4 Adviezen
2.4.1 Alle Producten die als adviezen kunnen worden aangemerkt dan wel een adviserend karakter hebben, zoals doch niet beperkt tot Support (artikel 2.5), Haalbaarheidsonderzoek (artikel 5.1), etc., zullen uitsluitend naar beste weten en kunnen worden verstrekt.
2.4.2 Business Hosting is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk indien de werkzaamheden die voortvloeien uit het advies tot gevolg hebben dat een project van Opdrachtgever niet binnen het vastgestelde budget, de vastgestelde tijd en eventuele andere vooraf vastgestelde voorwaarden kan worden volbracht.
2.4.3 Business Hosting zal adviezen geven op basis van door Business Hosting aangegeven randvoorwaarden en informatie verkregen van Opdrachtgever zoals vermeld in artikel 1.6. Indien blijkt dat niet alle relevante informatie reeds verkregen was en/of indien zich andersoortige problemen en/of inzichten mochten voordoen, zoals doch niet beperkt tot incompatibiliteitsproblemen (producten die onverenigbaar zijn met elkaar), kan het gegeven advies aan deze nieuwe situatie worden aangepast.
2.5 Support
2.5.1 Support omvat het geven van mondelinge (telefonische) en schriftelijke (e-mail) adviezen met betrekking tot het gebruik en de werking van de Producten. Support geschiedt in beginsel op basis van een periodiek Voorschot. Op grond van dit periodieke Voorschot is Opdrachtgever gerechtigd tot 16 (zestien) respons uren per jaar. Indien deze vooraf toegekende uren overschreden worden, zal het dan geldende uurtarief in rekening worden gebracht.
2.5.2 Business Hosting zal uitsluitend Support verstrekken op de meest recente updates van de Producten. Business Hosting is naar eigen inzicht gerechtigd Support te verstrekken op oudere versies, releases, etc. van de Producten.
2.6 Maatwerk
2.6.1 Alle opdrachten die deels dan wel geheel uit maatwerk bestaan, worden op basis van Fixed Price of Nacalculatie afgerekend.
2.6.2 Partijen zullen schriftelijk specificeren welk Business Hosting Product ontwikkeld zal worden en op welke wijze dit zal geschieden. Business Hosting zal de Business Hosting productontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van de door Opdrachtgever te verstrekken gegevens, met de juistheid, volledigheid en consistentie waarvoor Opdrachtgever instaat.
2.6.3 Business Hosting is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid en/of consistentie van de aan Business Hosting ter beschikking gestelde gegevens of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onjuistheden, onvolledigheden of inconsistentie de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.
2.6.4 Na contact tussen Business Hosting en Opdrachtgever kan een rapport aan Opdrachtgever worden verstrekt. Indien Opdrachtgever niet binnen 4 (vier) Werkdagen, nadat het rapport aan Opdrachtgever is verzonden, schriftelijk uitdrukkelijk van het tegendeel blijk geeft, wordt Opdrachtgever geacht het rapport te hebben goedgekeurd en met de inhoud daarvan akkoord te zijn gegaan. Indien haast is geboden kan Business Hosting van Opdrachtgever verlangen dat deze terstond mededeelt het rapport wel of niet goed te keuren.
2.6.5 Overschrijdingen van de aan de prijs ten grondslag liggende tarieven tot 10% worden geacht stilzwijgend te zijn geaccepteerd en behoeven niet als zodanig te worden vermeld aan en/of goedgekeurd door Opdrachtgever.
2.6.6 Intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten dan wel overige rechten van maatwerk blijven te allen tijde bij Business Hosting berusten, zoals omschreven in artikel 7.
2.7 Meerwerk
2.7.1 Indien Business Hosting van mening is, dat een door Opdrachtgever aangegeven projectwijziging een meerwerkopdracht is, zal Business Hosting daarvan melding doen aan Opdrachtgever alvorens tot uitvoering over te gaan. De melding zal op verzoek van Opdrachtgever worden gevolgd door een opgave van de prijs en overige condities. Opdrachtgever zal telkenmale zo spoedig mogelijk beslissen over het voorgestelde meerwerk.
2.7.2 Opdrachtgever wordt geacht met de uitvoering van meerwerk en de daaraan verbonden kosten te hebben ingestemd wanneer Opdrachtgever de uitvoering van het meerwerk heeft laten plaatsvinden zonder eerst schriftelijk aan te geven meerwerk niet te wensen.
2.8 Installatie en Implementatie
2.8.1 Uitsluitend indien dat schriftelijk is overeengekomen, zal Business Hosting de Producten installeren en/of implementeren, dan wel doen installeren en/of implementeren.
2.8.2 Alvorens tot installatie en/of implementatie kan worden overgegaan, zal Opdrachtgever er op zijn kosten voor zorgdragen dat aan alle door of middels Business Hosting opgegeven condities is voldaan, teneinde een succesvolle installatie en/of implementatie te bewerkstelligen.
2.8.3 Opdrachtgever zal ervoor zorgdragen en is er volledig verantwoordelijk voor dat aan de vereiste Algemene Voorwaarden Derden voldaan is om de installatie rechtmatig te laten plaatsvinden.
2.8.4 Indien door toedoen van Opdrachtgever de installatie en/of implementatie niet binnen de overeengekomen tijd heeft kunnen plaatsvinden, zal Opdrachtgever betalingen verrichten alsof de installatie en/of implementatie heeft plaatsgevonden, onverminderd de verplichtingen van Business Hosting om op een opnieuw vast te stellen tijdstip te installeren en/of te implementeren.
2.9 Back-ups
2.9.1 Voor zover als mogelijk is Opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het tijdig maken van Back-ups. Business Hosting zal op verzoek van Opdrachtgever de procedures die eventueel nodig zijn voor de beveiliging van data en voor het maken van Back-ups op verzoek aan Opdrachtgever kenbaar maken.
2.9.2 Indien het niet mogelijk is voor Opdrachtgever om Back-ups te maken (en het voor Business Hosting wel mogelijk is om Back-ups te maken) of indien is overeengekomen dat Business Hosting geheel dan wel deels zal voorzien in het maken van Back-ups zal Business Hosting Back-ups maken. Business Hosting is in geen enkel geval aansprakelijk voor deze Back-ups voor wat betreft doch niet beperkt tot het geheel dan wel deels verloren gaan van Back-ups en/of fouten in de Back-ups.
2.10 Werkzaamheden
2.10.1 Alle werkzaamheden, Onderhoud, Support dan wel andere diensten, zullen in de regel ononderbroken en op Werkdagen en onder normale arbeidsomstandigheden worden uitgevoerd.
2.10.2 Voor elke onafgebroken periode waarin Business Hosting voor minder dan 3 (drie) uur werkzaamheden op een locatie anders dan bij Business Hosting verricht, is Business Hosting gerechtigd minimaal 3 (drie) uur in rekening te brengen. Van een onafgebroken periode is sprake indien de tijd waarin geen werkzaamheden worden verricht, tussen de ene periode en de volgende periode waarin wel werkzaamheden worden verricht, niet meer dan 1 (één) uur bedraagt.
2.10.3 Werkzaamheden verricht buiten Werkdagen worden aangemerkt als overwerk. Bij overwerk voor of na Werkdagen wordt het dan geldende tarief vermeerderd met een toeslag van 50%. Bij overwerk in het weekend- en op feestdagen wordt het dan geldende tarief vermeerderd met een toeslag van 100%.
2.10.4 Indien is overeengekomen dat werkzaamheden in fasen zullen plaatsvinden, is Business Hosting gerechtigd de aanvang van de werkzaamheden, die tot een volgende fase behoren, uit te stellen totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft geaccepteerd.
2.10.5 Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen, is Business Hosting gehouden bij de uitvoering van werkzaamheden tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen. Business Hosting is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden wijzigen of aanvullen; indien echter dergelijke aanwijzingen worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed op basis van Nacalculatie.
2.10.6 Business Hosting is gerechtigd om, zonder uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever, derden in te schakelen bij de uitvoering van werkzaamheden.
2.10.7 Na een schriftelijke, elektronische of telefonische melding van een probleem door Opdrachtgever zal Business Hosting die maatregelen nemen die leiden c.q. mogelijkerwijs kunnen leiden tot herstel.

3. HOSTING-SERVICE
3.1 (Op)leveren van Infrastructuur
3.1.1 Na de totstandkoming van de overeenkomst zal Business Hosting zo spoedig mogelijk de gevraagde omgeving binnen de Business Hosting Infrastructuur en/of Derden Infrastructuur (op)leveren.
3.1.2 Opdrachtgever zal alle voor (op)levering noodzakelijke bescheiden, gegevens, informatie, informatiedragers en alle andere voor uitvoering noodzakelijke materialen volledig, deugdelijk en tijdig aan Business Hosting verstrekken.
3.2 Installatie en Implementatie Applicatie Software en aanvullende producten
3.2.2 Alvorens tot installatie en/of implementatie kan worden overgegaan, zal Business Hosting ervoor zorgdragen op kosten van Opdrachtgever, dat aan alle door of middels Business Hosting opgegeven condities is voldaan, teneinde een succesvolle installatie en/of implementatie te bewerkstelligen.
3.2.3 Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat de Applicatie Software functioneert conform specificaties op de omgeving binnen de Business Hosting Infrastructuur dan wel Derden Infrastructuur. Indien Business Hosting werkzaamheden dient – en bereid is – te verrichten om de Applicatie Software te laten functioneren, dan kan Business Hosting deze werkzaamheden direct verrichten als zijnde door Opdrachtgever goedgekeurd Meerwerk conform artikel 2.7.
3.2.4 Indien door toedoen van Opdrachtgever de installatie en/of implementatie niet binnen de overeengekomen tijd heeft kunnen plaatsvinden, zal Opdrachtgever betalingen verrichten alsof de installatie en/of implementatie heeft plaatsgevonden, onverminderd de verplichtingen van Business Hosting om op een opnieuw vast te stellen tijdstip te installeren en/of te implementeren.
3.3 Hosting-service Algemeen
3.3.1 De Hosting-service geschiedt uitsluitend op een door Business Hosting goedgekeurde locatie en op de door Business Hosting goedgekeurde apparatuur.
3.3.2 Business Hosting kan naar eigen inzicht Opdrachtgever de mogelijkheid bieden zelf aanpassingen, uitbreidingen en/of wijzigingen door te voeren in de aangeboden Hosting-service. Indien deze mogelijkheid aan Opdrachtgever wordt geboden is Opdrachtgever verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle aanpassingen, uitbreidingen en/of wijzigingen en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
3.3.3 In het kader van de toegang tot en het gebruik van de Hosting-service, beschikt Opdrachtgever direct of indirect over apparatuur en programmatuur die voldoet aan de door Business Hosting vastgestelde en aan Opdrachtgever direct of indirect medegedeelde normen en/of eisen. Opdrachtgever dient tevens te blijven voldoen aan de in dit lid gestelde voorwaarden. Indien en voor zolang apparatuur en/of programmatuur hieraan niet voldoen, wordt de op Business Hosting rustende verplichting tot verschaffen van toegang tot de Hosting-service en het gebruik ervan door Business Hosting opgeschort.
3.3.4 Opdrachtgever stelt Business Hosting in de gelegenheid te controleren of de in artikel 3.3.3 van dit artikel bedoelde normen en/of eisen in acht worden genomen.
3.3.5 Indien Opdrachtgever na de in artikel 3.3.4 bedoelde controle alsnog de in artikel 3.3.3 bedoelde normen en/of eisen niet in acht neemt, heeft Business Hosting het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen of te ontbinden zonder voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst.
3.3.6 Opdrachtgever is verplicht aanwijzingen van Business Hosting omtrent de Hosting-service op te volgen.
3.3.7 Business Hosting is gerechtigd om logfiles en dergelijke in te zien met als doel het gebruik van de Hosting-service te analyseren. De resultaten van een dergelijke analyse zullen niet aan derden (onder derden vallen niet de aan Business Hosting verbonden moeder- en/of dochtermaatschappijen) ter beschikking worden gesteld. Dit geldt niet voor cijfers en data aangaande het gebruik van de Hosting-service die niet direct herleidbaar zijn tot het gebruik van Opdrachtgever.
3.3.8 Indien Opdrachtgever een storing constateert, dient dit onmiddellijk te worden gemeld bij Business Hosting. Na melding van een storing door Opdrachtgever zal Business Hosting die maatregelen nemen die leiden c.q. mogelijkerwijs kunnen leiden tot herstel.
3.3.9 De kosten voor het opheffen van de storing komen voor rekening van Opdrachtgever indien blijkt dat de oorzaak van de storing het gevolg is van zijn onoordeelkundig gebruik dan wel te wijten is aan zijn handelen of nalaten in strijd met de overeenkomst.
3.3.10 Business Hosting stelt Opdrachtgever van tevoren op de hoogte van voorgenomen Onderhoud voor wat betreft de Hosting-service, indien dit Onderhoud leidt tot problemen met betrekking tot het verkrijgen van toegang tot de Hosting-service dan wel het niet-beschikbaar zijn van de Hosting-service. In dat geval zal Onderhoud plaatsvinden van 00.00 tot 06.00 uur (CET). Overig Onderhoud zal plaatsvinden gedurende Werkdagen.
3.4 Verplichtingen Business Hosting
3.4.1 Business Hosting draagt zorg voor de ter beschikking stelling van de Hosting-service. Business Hosting zal, naar beste vermogen en voor zover beïnvloedbaar door Business Hosting, streven naar een beschikbaarheidspercentage van:
a) 99% van maandag t/m vrijdag tussen 06.00 en 24.00 uur (CET);
b) 90% van maandag t/m vrijdag tussen 24.00 en 06.00 uur (CET);
c) 90% van zaterdag t/m zondag tussen 00.00 en 24.00 uur (CET).
3.4.2 Het in artikel 3.4.1 genoemde percentage wordt gemeten over een kalenderjaar. De tijd voor Onderhoud is hierin niet begrepen.
3.4.3 Business Hosting garandeert onder andere niet dat de telefoonlijnen, het Internet en/of andere netwerken optimaal gebruik en toegang bieden.
3.4.4 Business Hosting heeft geen verplichtingen ten aanzien van de beschikbaarheid, betrouwbaarheid dan wel andere performance-eisen ten aanzien van telefoonlijnen, het Internet en/of andere netwerken en de daaruit voortvloeiende voorzieningen.
3.4.5 Business Hosting zal er naar streven alle nuttige en nodige maatregelen te treffen om de goede werking en de continuïteit van de Hosting-service te verzekeren. Business Hosting maakt gebruik van de in de markt meest recente en in de markt meest gangbare virusprotectie-programma’s.
3.4.6 Business Hosting zal streven naar een naar de stand der techniek voldoende fysieke en logische beveiliging tegen onrechtmatige toegang door derden tot de door Business Hosting gebruikte computerapparatuur en computerprogramma’s en/of opgeslagen Procesdata in het kader van de in de overeenkomst overeengekomen voorziening(en).
3.5 Gebruik van Business Hosting Infrastructuur
3.5.1 Opdrachtgever kan gebruik maken van Infrastructuren die direct en/of indirect verbonden zijn met de Business Hosting Infrastructuur, en van de Business Hosting Infrastructuur zulks zoals is overeengekomen.
3.5.2 Opdrachtgever zal in geen geval verstoring of overmatige belasting veroorzaken in het functioneren van de Business Hosting Infrastructuur, Publieke Infrastructuur of Derden Infrastructuur dan wel de koppeling tussen deze Infrastructuren, zoals kan ontstaan door (de inhoud van) het dataverkeer of enig handelen of nalaten van Opdrachtgever of enige (hulp)personen die onder haar toezicht vallen.
3.5.3 Indien naar het redelijk oordeel van Business Hosting een gevaar ontstaat voor het functioneren van de Business Hosting Infrastructuur en/of van de dienstverlening aan opdrachtgevers van Business Hosting, zoals maar niet beperkt tot het (laten) doorgeven of uitvoeren van spam, open relay, anderszins onbruikbaar maken of beschadigen van geautomatiseerd werk of enig werk voor telecommunicatie, het veroorzaken van een stoornis in de gang of in de werking van zodanig werk veroorzaken, of het verijdelen van een ten opzichte van zodanig werk genomen veiligheidsmaatregel, storingen in netwerken, portscan of hack-activiteiten door Opdrachtgever en/of vanwege Opdrachtgever of anderszins, kan Business Hosting Opdrachtgever aanwijzingen geven, die binnen een nader vast te stellen termijn uitgevoerd dienen te worden. Opdrachtgever is zonder nadere ingebrekestelling direct in verzuim, indien geen gehoor wordt gegeven aan de aanwijzing als bedoeld in artikel 3.5.3 en/of indien (de inhoud van) het Dataverkeer of het handelen en/of nalaten van Opdrachtgever een storing dreigt of blijkt op te leveren voor het functioneren van de Business Hosting Infrastructuur, de Derden Infrastructuur of de Publieke Infrastructuur, dan wel de koppelingen tussen deze Infrastructuren.
3.6 Browser
3.6.1 De Hosting-service is toegankelijk voor Opdrachtgever middels een browser. De browsers waarvoor de Hosting-service bij het tot stand komen van de overeenkomst zijn geoptimaliseerd zullen, door Business Hosting nader kenbaar worden gemaakt.
3.6.2 Business Hosting is niet verplicht de toegang tot de Hosting-service middels de in artikel 3.6.1 bedoelde browsers optimaal te houden. Business Hosting is gerechtigd, zonder tot enige vorm van (schade)vergoeding gehouden te zijn, wijzigingen aan te brengen in de Hosting Diensten die invloed kunnen hebben op de door Opdrachtgever gehanteerde en/of door Business Hosting geadviseerde.
3.6.3 Indien een geval als beschreven in artikel 3.6.2 zich mocht voordoen dan zal Business Hosting zich naar redelijkheid inspannen om Opdrachtgever in staat te stellen de overgang te maken naar een andere browser. Hierbij opkomende kosten aan de zijde van Opdrachtgever zijn voor zijn eigen rekening.
3.7 Gebruik Van Identificatiegegevens
3.7.1 Business Hosting zal Identificatiegegevens uitsluitend aan Opdrachtgever ter beschikking stellen voor gebruik van Producten. Opdrachtgever zal zorgvuldig omgaan met deze Identificatiegegevens. Opdrachtgever zal bij verlies, diefstal en/of andere vormen van onrechtmatig gebruik Business Hosting hiervan in kennis stellen, zodat partijen passende maatregelen kunnen nemen.
3.7.2 Opdrachtgever draagt alle verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en kosten veroorzaakt door het gebruik van de Identificatiegegevens, gebruikt en/of verspreid door Opdrachtgever. In geen geval is Business Hosting aansprakelijk voor het misbruik en/of onrechtmatig gebruik van de Identificatiegegevens.
3.7.3 Indien redelijkerwijs kan worden vermoed dat misbruik of onrechtmatig gebruik is gemaakt van de Identificatiegegevens van Opdrachtgever, kan Business Hosting Opdrachtgever aanwijzingen geven, die uitgevoerd dienen te worden.
3.7.4 Indien is vastgesteld dat misbruik is gemaakt van de Identificatiegegevens dan wel dat Opdrachtgever geen gehoor heeft gegeven aan de aanwijzingen als bedoeld in artikel 3.7.3, is Opdrachtgever direct in verzuim.
3.8 Wijzigingen in de Hosting-service
3.8.1 Business Hosting is gerechtigd na schriftelijke aankondiging met inachtneming van een redelijke termijn en zonder enige vergoeding aan Opdrachtgever verschuldigd te zijn, tot het aanbrengen van toevoegingen en/of wijzigingen in de Hosting-service voor wat betreft doch niet beperkt tot:
a) toegangsprocedures, zoals:
” procedures betrekking hebbende op operationele regels;
” beveiligingseisen.
b) het wijzigen van een derde provider/toeleverancier, locatie, hardware, programmatuur en overige faciliteiten van belang voor het ter beschikking stellen van de Hosting-service.
3.8.2 Indien de wijzigingen een aantoonbare en dermate grote negatieve verandering tot gevolg hebben op de werkwijze van Opdrachtgever’s onderneming en/of de functionaliteit van de Hosting-service mag Opdrachtgever, na eerst daartoe de achteruitgang op schrift te hebben aangetoond, Business Hosting schriftelijk verzoeken tot het aanbieden van een alternatief. Indien Business Hosting dan geen redelijk alternatief biedt, heeft Opdrachtgever het recht het gebruik van de Hosting-service te beëindigen, zonder dat Business Hosting tot enige schadevergoeding ter zake dan wel restitutie van reeds betaalde gelden is gehouden.
3.9 Dataverkeer van Opdrachtgever
3.9.1 Business Hosting is gerechtigd controles uit te voeren naar de omvang van Dataverkeer.
3.9.2 Business Hosting stelt een nader aan te geven limiet voor het Dataverkeer van Opdrachtgever. Gaat Opdrachtgever over dit limiet, dan is Business Hosting zonder voorafgaande aankondiging vanaf dat moment gerechtigd Dataverkeer van Opdrachtgever te beperken en/of een vergoeding op basis van Nacalculatie in rekening te brengen.
3.9.3 Business Hosting heeft geen controle over en/of inzicht in de inhoud van het dataverkeer van en/of naar Opdrachtgever. Business Hosting treedt slechts op als een doorgeefluik. Business Hosting geeft geen garanties ten aanzien van de inhoud van data voor wat onder meer betreft betrouwbaarheid en volledigheid.
3.9.4 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de inhoud van dataverkeer afkomstig van Opdrachtgever. Voor zover van toepassing geldt de gedragscode, zoals uiteengezet in artikel 3.12, voor Opdrachtgever en zijn gebruikers.
3.9.5 Indien een derde Business Hosting erop wijst dat middels de Hosting-service inbreuk wordt gemaakt op rechten van een derde of derden of er duidelijke aanwijzingen zijn voor een dergelijk misbruik door Opdrachtgever, is Business Hosting gerechtigd, indien aannemelijk is dat door de desbetreffende handelingen onrechtmatig wordt gehandeld, de Hosting-service met onmiddellijke ingang te staken dan wel de desbetreffende informatie met onmiddellijke ingang te verwijderen. Business Hosting zal nummer aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook die door Opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van de door Business Hosting getroffen maatregelen.
3.9.6 Opdrachtgever vrijwaart en houdt Business Hosting schadeloos voor iedere vorm van claim, aanklacht of geding van een derde in verband met (de inhoud van) het dataverkeer of de informatie afkomstig van Opdrachtgever.
3.9.7 In afwijking van hetgeen is bepaald in artikel 7, blijft Procesdata de (intellectuele) eigendom van Opdrachtgever. Opdrachtgever verleent aan Business Hosting, om niet, het eeuwigdurende gebruiksrecht en bewerkingsrecht van Procesdata. Procesdata kan alleen aan derden ter beschikking worden gesteld wanneer deze niet direct herleidbaar is tot Opdrachtgever.
3.9.8 Procesdata wordt in beginsel zolang de overeenkomst voortduurt bewaard voor een periode van maximaal 3 (drie) jaar. Na het einde van de overeenkomst is Business Hosting niet gehouden tot het bewaren van Procesdata.
3.9.9 Business Hosting zal medewerking verlenen aan het overzetten van Procesdata en/of overige data naar een andere applicatie indien verzocht door Opdrachtgever. Business Hosting garandeert nimmer dat de aanwezige Procesdata en/of overige data gedurende de overeenkomst en/of na het einde van de overeenkomst kunnen worden overgezet naar een andere applicatie.
3.9.10 Alle kosten verbonden aan het overzetten van Procesdata en/of overige data op verzoek van Opdrachtgever naar een andere applicatie zijn volledig voor rekening van Opdrachtgever.
3.10 Verplichtingen Opdrachtgever Hosting-service
3.10.1 Indien de Hosting-service onder meer het hosten van een website van Opdrachtgever en/of ten behoeve van Opdrachtgever betreft, dient Opdrachtgever te beschikken over een domeinnaam, uitgegeven en geregistreerd door een daartoe bevoegde instelling, overeenkomstig de door desbetreffende instelling gehanteerde Algemene Voorwaarden Derden. Opdrachtgever vrijwaart en houdt Business Hosting schadeloos voor iedere vorm van claim, aanklacht of geding in verband met (het gebruik van) de domeinnaam namens of door Opdrachtgever.
3.10.2 Indien middels de Hosting-service persoonsgegevens en/of overige gegevens/data worden getransporteerd dan wel commerciële en/of overige activiteiten worden ontplooid middels de Hosting-service, vrijwaart Opdrachtgever Business Hosting van alle aansprakelijkheid, kosten of schade als gevolg van claims van derden in geval deze persoonsgegevens en/of overige gegevens/data worden geëxporteerd dan wel commerciële en/of overige activiteiten worden ontplooid in strijd met de relevante (privacy)wetgeving en/of andere regelgeving ter zake.
3.10.3 Opdrachtgever zal Business Hosting onverwijld schriftelijk informeren omtrent wijzigingen die relevant zijn voor de goede uitvoering van de Hosting-service.
3.10.4 Opdrachtgever zal zich houden aan aanwijzingen van Business Hosting omtrent Fair Use. Indien Opdrachtgever de door Business Hosting gegeven aanwijzingen niet navolgt is Business Hosting bevoegd om met technische middelen de door Opdrachtgever veroorzaakte belasting te verminderen of bij aanhoudende overmatige belasting de ter beschikking stelling van de Hosting-service aan Opdrachtgever stop te zetten. Business Hosting zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook die door Opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van de door Business Hosting en/of derden getroffen maatregelen.
3.11 Persoonsgegevens
3.11.1 Opdrachtgever is ‘verantwoordelijke’ in de zin van de Wet Bescherming persoonsgegevens en daarmee verantwoordelijk voor de bescherming van (persoons)gegevens die worden verzonden dan wel bewerkt en/of verwerkt door de apparatuur en/of programmatuur van Business Hosting ten behoeve van Opdrachtgever.
3.11.2 Opdrachtgever vrijwaart Business Hosting van alle claims wegens inbreuk op de persoonlijke levenssfeer.
3.11.3 Voorzover Opdrachtgever daartoe gerechtigd is, stemt Opdrachtgever uitdrukkelijk in met het opnemen van (persoons)gegevens van gebruikers in de persoonsregistratie van Business Hosting voor doeleinden van administratie en beheer. Deze persoonsregistratie bevat onder meer Identificatiegegevens en Procesdata en is slechts toegankelijk voor Business Hosting. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt, behoudens in de gevallen wanneer Business Hosting hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.
3.11.4 Met uitzondering van hetgeen in artikel gesteld, is Business Hosting als ‘bewerker’ in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens waarvan het gebruik door Business Hosting noodzakelijk is voor het correct uitvoeren van de overeenkomst en zij zal Opdrachtgever vrijwaren van aansprakelijkheid in het geval dat Opdrachtgever in rechte wordt aangesproken door een persoon op grond van een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer als gevolg van een handelen of nalaten van Business Hosting. Business Hosting zal zich als ‘bewerker’ houden aan alle relevante verplichtingen van de Wet bescherming persoonsgegevens.
3.11.5 Opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor het tijdig doen van enige op grond van geldige wet- en regelgeving verplichte melding inzake een (dreigende) inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens aan betrokken personen dan wel de daartoe bevoegde instanties en de boetes die aan enige omissie omtrent deze meldingsplicht zijn verbonden.
3.12 Gedragscode
3.12.1 Er dient op verantwoorde wijze gebruik te worden gemaakt van de Hosting-service en/of de overige aangeboden faciliteiten. Het is verboden de Hosting-service en/of de overige aangeboden faciliteiten op dergelijke wijze te gebruiken waardoor zich:
a) beschadigingen kunnen voordoen in de systemen van Business Hosting en/of derden;
b) verstoringen in het gebruik kunnen voordoen.
3.12.2 Opdrachtgever zal ervoor zorgdragen dat dergelijke beschadigingen en/of verstoringen niet het gevolg zijn van misconfiguratie aan zijn zijde.
3.12.3 Het is verboden om de Hosting-service en/of overige aangeboden faciliteiten voor illegale praktijken te benutten en/of in strijd met de overeenkomst. Hieronder vallen onder andere de volgende handelingen en gedragingen:
a) het inbreuk maken op de rechten van derden of het mogelijk maken inbreuk te plegen op de rechten van derden, zoals doch niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten en privacyrechten;
b) het niet voldoen aan de geldende wetgeving en/of overige regelgeving ter zake;
c) spamming (het ongevraagd verspreiden (of thans voor derden mogelijk te maken) van reclameboodschappen en overige mededelingen);
d) het bewaren/verspreiden van (kinder)pornografie;
e) seksuele intimidatie, discriminatie en/of het op andere wijze lastig vallen van personen;
f) verspreiding dan wel op enige andere wijze voor derden beschikbaar te stellen van obsceen-, beledigend- en kwellend materiaal en/of ander materiaal van dergelijke aard;
g) dreigementen;
h) opslag en verspreiding van virussen, worms, DDoS-aanvallen en/of overige destructieve activiteiten of onbruikbaar maken van geautomatiseerd werk of enig werk voor telecommunicatie, stoornis in de gang of in de werking van zodanig werk veroorzaken, of het verijdelen van een ten opzichte van zodanig werk genomen veiligheidsmaatregel, of het veroorzaken van storingen in netwerken of Infrastructuur;
i) het zonder toestemming binnendringen (hacken) van Accounts en/of Systemen en/of netwerken van derden en/of Business Hosting en/of het verrichten en/of nalaten van enige andere handeling die hacken mogelijk maakt.
3.12.4 Business Hosting behoudt zich het recht voor, naar zijn eigen oordeel, indien daartoe genoodzaakt krachtens de wet of rechterlijke uitspraak en/of indien een derde Business Hosting erop wijst en/of het vermoeden daartoe bestaat dat middels de Hosting-service inbreuk wordt gemaakt op rechten van een derde, in strijd wordt gehandeld met hetgeen in de Algemene Voorwaarden Business Hosting en/of de overeenkomst bepaald en de daaruit voortvloeiende verplichtingen ter zake niet, niet behoorlijk of niet volledig worden nagekomen, het gebruik van de Hosting-service en/of de overige aangeboden faciliteiten buiten gebruik te stellen, de desbetreffende informatie te verwijderen en/of zijn verplichtingen op te schorten, dit totdat aan de verplichtingen voldaan is. De buitengebruikstelling wordt door Business Hosting gestaakt indien Opdrachtgever binnen een door Business Hosting nader vast te stellen termijn de verplichtingen is nagekomen, en het bedrag voor de heringebruikname, te weten €100,- exclusief BTW, heeft voldaan.
3.12.5 Business Hosting en/of derden partijen zullen nimmer aansprakelijk zijn voor door Opdrachtgever en/of derden geleden schade van welke aard dan ook als gevolg van de op basis van artikel 3.12.4 door en/of ten behoeve van Business Hosting genomen maatregelen. De verplichtingen tot betaling van de overeengekomen bedragen blijven gedurende de onder artikel 3.12.4 door en/of ten behoeve van Business Hosting genomen maatregelen onverkort van toepassing.
3.12.6 Indien de ernst van het handelen en/of niet handelen van Opdrachtgever dit rechtvaardigt en/of deze worden voortgezet ondanks de maatregelen van en/of ten behoeve van Business Hosting, zoals uiteengezet in artikel 3.12.4, heeft Business Hosting overeenkomstig artikel 1.5.3 het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat Business Hosting tot enige schadevergoeding ter zake dan wel tot restitutie van reeds betaalde gelden is gehouden.

4. DERDEN PRODUCTEN
4.1 Derden Producten
4.1.1 Business Hosting is gerechtigd Derden Producten te verstrekken dan wel Derden Producten te betrekken bij het vervullen van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst. Business Hosting is niet verantwoordelijk voor Derden Producten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
4.1.2 Indien Business Hosting Derden Producten levert aan Opdrachtgever, dan zijn naast deze Algemene Voorwaarden Business Hosting tevens de Algemene Voorwaarden Derden van toepassing op de overeenkomst.
4.1.3 Business Hosting levert rechten op Derden Producten onder de voorwaarden als omschreven in de Algemene Voorwaarden Derden.
4.1.4 Er vindt door Business Hosting geen Onderhoud, Support dan wel andere diensten plaats met betrekking tot Derden Producten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
4.2 Algemene Voorwaarden Derden
4.2.1 Algemene Voorwaarden Derden die in deze Algemene Voorwaarden Business Hosting van toepassing worden verklaard, zullen, indien beschikbaar bij Business Hosting, op verzoek worden toegezonden. De Algemene Voorwaarden Derden zullen in hetzelfde formaat en dezelfde taal ter beschikking worden gesteld zoals Business Hosting deze heeft ontvangen.
4.2.2 De Algemene Voorwaarden Business Hosting treden in rangorde boven de Algemene Voorwaarden Derden tenzij anders aangegeven. Bij strijd tussen de Algemene Voorwaarden Business Hosting en de Algemene Voorwaarden Derden, kan Business Hosting de desbetreffende strijdige bepalingen in de Algemene Voorwaarden Derden buiten toepassing verklaren dan wel van toepassing verklaren.

5. (AF/OP) LEVERING
5.1 Haalbaarheidsonderzoek
5.1.1 Een Haalbaarheidsonderzoek is een onderzoek dat Business Hosting kan uitvoeren alvorens over te gaan tot (af/op) levering. Het doel van het Haalbaarheidsonderzoek is om in een vroeg stadium Opdrachtgever voor te lichten omtrent de haalbaarheid van de opdracht. Indien Opdrachtgever afziet van een Haalbaarheidsonderzoek is zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor de gevolgen die hieruit voortvloeien. Dit houdt onder andere in dat Opdrachtgever aan Business Hosting geen tekortkoming in de nakoming kan tegenwerpen, indien de opdracht dan wel de levering alsmede al het overige verband houdende met de werkzaamheden inzake de overeenkomst niet volledig conform de eisen voor nakoming jegens Opdrachtgever is.
5.1.2 Op basis van de bevindingen die voortvloeien uit het Haalbaarheidsonderzoek zal Business Hosting een positief advies dan wel negatief advies uitbrengen omtrent de haalbaarheid van de opdracht. Een positief leveringsadvies houdt doorgaans in dat Business Hosting tot (af/op)levering zal overgaan. Een negatief leveringsadvies houdt in dat Business Hosting met redenen omkleed de (af/op)levering zal afwijzen en zo mogelijk een alternatief zal voorstellen.
5.1.3 De kosten van het Haalbaarheidsonderzoek zullen altijd voor rekening van Opdrachtgever zijn ongeacht de uitslag van het Haalbaarheidsonderzoek.
5.2 Leveringstermijn
5.2.1 Alle door Business Hosting eventueel genoemde en voor Business Hosting geldende leveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die aan Business Hosting bekend zijn gemaakt en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen.
5.2.2 Leveringstermijnen worden derhalve niet beschouwd als fatale termijnen waarbinnen afgeleverd dient te worden, maar als termijnen waarbinnen Business Hosting naar zijn beste inspanningen zal streven hetgeen overeengekomen is af te leveren. Indien de mogelijkheid bestaat dat enige termijn overschreden gaat worden, zullen Business Hosting en Opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden over een nieuwe termijn.
5.2.3 De overschrijding van een eventueel geldende leveringstermijn door Business Hosting behelst nimmer een toerekenbare tekortkoming van Business Hosting. Business Hosting aanvaardt onder geen enkele omstandigheid aansprakelijkheid indien een leveringstermijn overschreden mocht worden.
5.3 Voorbehoud
5.3.1 Business Hosting verbindt zich pas tot uitvoering van de tussen Business Hosting en Opdrachtgever gesloten overeenkomst, nadat een ondertekend exemplaar van de door Business Hosting opgestelde overeenkomst is ontvangen door Business Hosting en/of indien alle verschuldigde vergoedingen tijdig en volledig zijn betaald. Indien Business Hosting met de uitvoering van de overeenkomst aanvangt voor ontvangst van een ondertekend exemplaar van de overeenkomst en/of alle verschuldigde vergoedingen tijdig en volledig zijn betaald, behoudt Business Hosting zich het recht voor om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat een ondertekend exemplaar van de overeenkomst is ontvangen en/of alle verschuldigde vergoedingen tijdig en volledig zijn betaald.
5.3.2 Rechten, zoals doch niet beperkt tot de overdracht van Producten, worden aan Opdrachtgever verleend onder de opschortende voorwaarde dat Opdrachtgever de overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt. Indien verzuim van betaling plaatsvindt, dient Opdrachtgever op eigen kosten de Producten binnen een week, na opdracht daartoe van Business Hosting, terug te leveren aan Business Hosting. Alle andere rechtsmiddelen blijven van toepassing.
5.3.3 Indien Opdrachtgever, uit door Business Hosting afgeleverde Producten, een nieuw product vormt doet Opdrachtgever het vormen van het nieuwe product voor Business Hosting en houdt Opdrachtgever het nieuwe product voor Business Hosting totdat Opdrachtgever alle uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedragen tijdig en volledig heeft betaald. Business Hosting behoudt tot het moment van tijdige en volledige betaling door Opdrachtgever alle rechten als eigenaar van het nieuwe product.
5.4 Risico
5.4.1 Het Product is voor risico van Opdrachtgever van de (af/op)levering af, zelfs als de eigendom of het gebruiksrecht nog niet overgedragen is. Derhalve blijft Opdrachtgever de (koop)prijs verschuldigd, ongeacht tenietgaan of achteruitgang van het Product door een oorzaak die niet aan Business Hosting kan worden toegerekend.
5.4.2 Hetzelfde geldt vanaf het moment, waarop Opdrachtgever in verzuim is met het verrichten van een handeling waarmee Opdrachtgever aan de (af/op)levering moet meewerken.
5.5 (Af/op)levering, Installatie en Acceptatieprocedure
5.5.1 Business Hosting zal de Producten aan Opdrachtgever conform de door Business Hosting schriftelijk vastgelegde specificaties (af/op)leveren en indien door Opdrachtgever gewenst installeren.
5.5.2 (Af/op)levering van Producten geschiedt door de terbeschikkingstelling van de Producten aan Opdrachtgever ter plaatse van het magazijn van Business Hosting of het door Business Hosting gebruikte Datacenter. De kosten van transport en eventuele verzekeringen zijn voor rekening van Opdrachtgever. De keuze van de wijze van transport wordt door Business Hosting bepaald en verzekering van de te vervoeren Producten geschiedt niet door Business Hosting, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
5.5.3 Levering, door of middels Business Hosting, van diensten geschiedt op de plaats(en) en op de tijdstippen waarop de diensten worden verricht.
5.5.4 De Producten zullen tussen partijen gelden als geaccepteerd:
a) bij de (af/op)levering indien de installatie niet door Business Hosting wordt uitgevoerd; dan wel
b) onmiddellijk na voltooiing van installatie door Business Hosting.
5.5.5 Indien de Producten in fasen en/of onderdelen worden afgeleverd en getest, laat de niet-acceptatie van een bepaalde fase en/of onderdeel een eventuele acceptatie van een eerdere fase en/of een ander onderdeel onverlet.
5.5.6 In afwijking van het voorgaande zullen de Producten, indien Opdrachtgever daarvan voor het moment van acceptatie enig gebruik voor productieve of operationele doeleinden maakt, reeds gelden als volledig geaccepteerd vanaf de aanvang van dat gebruik.
5.6 Wijziging Prestatie
5.6.1 Business Hosting mag, in plaats van de door Opdrachtgever bestelde Producten andere Producten afleveren, mits de werking en capaciteit niet wezenlijk afwijken van het oorspronkelijk bestelde.
5.6.2 Indien de overeenkomst is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, zal Business Hosting steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door één of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.
5.7 Garantie
5.7.1 Business Hosting Producten zijn ‘As Is’ geleverd. Indien de Business Hosting Producten zijn geaccepteerd door Opdrachtgever bestaat in geen geval recht op garantie.
5.7.2 De op Derden Producten gegeven Garantie is in ieder geval beperkt tot de door de leveranciers van Derden Producten gehanteerde Algemene Voorwaarden Derden, zoals vermeld in artikel 4.

6. PRIJZEN/BETALINGEN
6.1 Prijzen en Betalingen
6.1.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW en exclusief eventuele andere heffingen die door de overheid worden opgelegd. De verschuldigde bedragen zullen inclusief BTW en inclusief eventuele heffingen van overheidswege in rekening worden gebracht.
6.1.2 Business Hosting zal de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen maandelijks en/of binnen andere termijn genoemd in de overeenkomst deugdelijk gespecificeerd aan Opdrachtgever in rekening brengen. Afhankelijk van het soort contract, zal Opdrachtgever de verschuldigde bedragen, hetzij door middel van een automatische incasso hetzij op een andere wijze, binnen 14 (veertien) dan wel 30 (dertig) dagen na factuurdatum betalen zonder tot enige verrekening gerechtigd te zijn. Als moment van betaling geldt het moment dat het verschuldigde bedrag door Business Hosting is ontvangen.
6.1.3 Wanneer Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van enige betalingsverplichting is Opdrachtgever in gebreke zonder dat daartoe enige nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is aan Business Hosting verschuldigd de kosten, zowel in als buiten rechte met betrekking tot de invordering van al datgene wat Opdrachtgever aan Business Hosting verschuldigd is. Buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 500,- (vijfhonderd euro). In ieder geval zal over het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag vanaf de datum waarop Opdrachtgever in gebreke is maandelijks een rente, met een percentage dat gelijk is aan de wettelijke rente verhoogd met 3%, in rekening worden gebracht.
6.1.4 Business Hosting heeft het recht zijn werkzaamheden en overige verplichtingen op te schorten, totdat algehele betaling heeft plaatsgevonden, onverminderd de gehoudenheid van Opdrachtgever om aan zijn verplichtingen te voldoen.
6.1.5 Indien Business Hosting niet in staat is tot afleveren als gevolg van een verzuim aan de zijde van Opdrachtgever, is Business Hosting gerechtigd maandelijks een 1,5% rentevergoeding in rekening te brengen over het verschuldigde bedrag.
6.1.6 De vergoedingen zijn als Voorschot verschuldigd op het moment van totstandkoming van de overeenkomst tussen partijen en zal verder voorafgaand aan elk nieuw jaar of elke andere periode dat de overeenkomst tussen partijen voortduurt deugdelijk gespecificeerd aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
6.1.7 Het verschuldigde bedrag in artikel 6.1.1 kan worden verhoogd met eventuele orderkosten, verzendkosten en kosten van derden. Verhoging kan eveneens plaatsvinden indien werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever buiten het kantoor van Business Hosting geschieden. Voor werkzaamheden buiten het kantoor van Business Hosting worden uurlonen, reis- en wachttijdvergoedingen, reiskosten en/of kilometervergoedingen, hotelkosten en eventuele andere aan dergelijke werkzaamheden verbonden kosten in rekening gebracht. De reis- en wachttijdvergoeding bedraagt 50% van het dan geldende uurloon. De wijze van vervoer wordt door Business Hosting bepaald. Het voorgaande is eveneens van toepassing op werkzaamheden die buiten Nederland zullen plaatsvinden.
6.1.8 Bovenstaande bepalingen laten overige Business Hosting toekomende rechten op grond van tekortkoming in de nakoming door Opdrachtgever onverlet.
6.2 Prijswijzigingen
6.2.1 De tussen Business Hosting en Opdrachtgever overeengekomen prijzen zijn onder meer gebaseerd op de kosten van stroom, salarissen, sociale lasten, materialen, en reis- en verblijfkosten etc., alsmede de wisselkoers tussen de gehanteerde valuta, zoals deze geldt op het moment van het sluiten van de overeenkomst. Business Hosting is gerechtigd in geval van wijziging van een of meer kostenposten (o.a. Derden Producten en Diensten) en/of wijziging van de wisselkoers, wijziging van de Consumentenprijsindices (CPI), dan wel de CBS index zakelijke dienstverlening (CBS Prijsindex 6202 Computeradvisering), de prijzen aan deze wijziging(en) aan te passen. Business Hosting zal minimaal jaarlijks, op 1 januari, zijn prijzen verhogen, gebaseerd op de door CBS, op 1 januari (eventueel gebaseerd op derde kwartaalcijfers) gepubliceerde cijfers ‘CBS Prijsindex 6202 Computeradvisering’. Wijzigingen worden afgerond naar boven op een veelvoud van € 2,50.
6.2.2 Business Hosting zal Opdrachtgever de mogelijkheid bieden om kennis te nemen van eventuele prijswijzigingen. Indien Opdrachtgever niet instemt met een prijswijziging is Opdrachtgever slechts gerechtigd de overeenkomst te beëindigen met ingang van de datum dat de prijswijziging van kracht zal zijn, indien en zolang de totale prijsverhoging gedurende 1 (één) jaar het door het CBS gepubliceerde inflatiecijfer van het actuele jaar (dan wel het voorafgaande jaar voor prijsverhogingen aangekondigd voor het volgende jaar) met meer dan 5 punten (uitgedrukt in %) overschrijdt.
6.3 Fixed Price
6.3.1 Bij een Fixed Price afspraak worden de werkzaamheden tegen een van tevoren overeengekomen bedrag verricht.
6.3.2 Tenzij Business Hosting een beroep kan doen op artikel 1.6.4 worden meer-uren niet in rekening gebracht.
6.4 Nacalculatie
6.4.1 Indien afrekening op basis van Nacalculatie zal plaatsvinden betekent dit dat, alvorens Business Hosting aanvangt met de overeengekomen werkzaamheden, een globale inschatting kan worden gemaakt van de te verwachten kosten. Na afloop van de te verrichten werkzaamheden zullen alle daadwerkelijk gemaakte kosten, die verband houden met de werkzaamheden, in rekening worden gebracht. Opdrachtgever is zich er derhalve van bewust dat de mogelijkheid bestaat dat de eerder vastgestelde inschatting lager kan zijn dan de daadwerkelijk gemaakte kosten. Indien vooraf geen wijze van afrekening is afgesproken zullen werkzaamheden worden verricht op basis van Nacalculatie.
6.5 Voorschot
6.5.1 Business Hosting is gerechtigd een voorschot in rekening te brengen. Indien volledige betaling van het voorschot uitblijft is Business Hosting gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Business Hosting uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

7. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
7.1 Rechten van Business Hosting en Opdrachtgever
7.1.1 Business Hosting heeft het exclusieve recht de Business Hosting Producten verder te ontwikkelen en het gebruik daarvan middels licenties aan derden ter beschikking te stellen.
7.1.2 Tenzij er sprake is van Derden Producten, blijven voor elke opdracht door Business Hosting uitgevoerd waar en wanneer dan ook, ongeacht of er sprake is van de (af/op) levering van een bestaand Product dan wel een nog te ontwikkelen Product, alle daaruit voortvloeiende intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten bij Business Hosting berusten.
7.1.3 Opdrachtgever erkent dat alle huidige en toekomstige intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten, andere rechten en de registratie en/of aanvraag van voornoemde rechten en/of gelijksoortige rechten voor de gehele termijn en eventuele verlengingen dan wel vernieuwingen daartoe nu of in de toekomst voor altijd wereldwijd aan Business Hosting zullen toekomen dan wel zullen worden overgedragen.
7.1.4 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten, andere rechten, merken en handelsnamen uit de Producten te verwijderen of te wijzigen, dan wel door een derde dergelijke handelingen te laten verrichten.
7.1.5 De intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten van een Product, dan wel een gedeelte daarvan, kunnen slechts middels schriftelijke akte overgedragen worden aan Opdrachtgever indien Business Hosting deze rechten heeft.
7.1.6 Indien Business Hosting, Opdrachtgever dan wel derden functionele verbeteringen dan wel andere wijzigingen in de Producten aanbrengen, blijven de op de verbeterde dan wel gewijzigde Producten rustende intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten in casu ongewijzigd bij Business Hosting berusten dan wel de derde rechthebbende. Indien voornoemde rechten niet bij Business Hosting dan wel een derde rechthebbende berusten, zal Opdrachtgever kosteloos zorgdragen voor de overdracht van voornoemde rechten aan Business Hosting dan wel de derde rechthebbende.
7.1.7 Business Hosting behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en overige rechten voor met betrekking tot documentatie die worden verstrekt. Het is Opdrachtgever nadrukkelijk niet toegestaan dit op enigerlei wijze te vermenigvuldigen, aan derden af te staan of in bruikleen te geven. Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat zijn werknemers en/of derden aan voornoemde verplichtingen zullen voldoen.
7.2 Vrijwaring
7.2.1 Business Hosting zal Opdrachtgever vrijwaren van elke actie voor zover deze gegrond is op de stelling dat de Business Hosting Producten inbreuk maken op een in Nederland geldend auteursrecht. Business Hosting zal de bij eindvonnis onherroepelijk vastgestelde kosten en toegewezen schadevergoedingsbedragen betalen, mits Opdrachtgever:
a) Business Hosting onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 10 (tien) dagen nadat de gestelde inbreuk op het auteursrecht aan Opdrachtgever ter kennis is gebracht dan wel dat Opdrachtgever daarvan in redelijkheid kennis heeft kunnen nemen, schriftelijk informeert over de vordering; en
b) de algehele behandeling van de zaak, inclusief onderhandelingen over een schikking aan
Business Hosting overlaat.
Indien een dergelijke actie wordt aangespannen of de mogelijkheid daartoe bestaat, behoudt Business Hosting zich het recht voor om het licentie-, dan wel sub-licentierecht op het Business Hosting Product te verwerven of het Business Hosting Product zodanig te wijzigen dat het niet langer inbreuk maakt op een in Nederland geldend auteursrecht. Indien naar het oordeel van Business Hosting de voorgaande mogelijkheden redelijkerwijze niet in aanmerking komen kan Business Hosting het afgeleverde Business Hosting Product terugnemen tegen vergoeding van uitsluitend de voor dit Business Hosting Product reeds betaalde vergoeding verminderd met een redelijke vergoeding voor het van het Business Hosting Product gemaakte gebruik.
7.2.2 Business Hosting zal Opdrachtgever niet vrijwaren van een actie voor zover:
a) deze gegrond is op de stelling dat de Derden Producten afgeleverd aan Opdrachtgever een inbreuk maken op een in Nederland of elders geldend intellectueel eigendomsrecht, industrieel eigendomsrecht dan wel ander recht;
b) hetgeen (af)geleverd door Opdrachtgever onderdeel is van of in samenhang (af)geleverd is met een Product en deze combinatie een inbreuk maakt op een in Nederland of elders geldend intellectueel eigendomsrecht, industrieel eigendomsrecht dan wel ander recht;
c) Opdrachtgever een wijziging heeft aangebracht in of aan het Product.
7.2.3 Indien tussen Business Hosting en Opdrachtgever overeengekomen is dat de intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten dan wel andere rechten van een Product dan wel een gedeelte daarvan aan Opdrachtgever zullen worden overgedragen, zal Opdrachtgever Business Hosting vrijwaren van elke actie voor zover deze gegrond is op de stelling dat het Product dan wel een gedeelte daarvan inbreuk maakt op een intellectueel eigendomsrecht, industrieel eigendomsrecht dan wel ander recht behorend aan een derde.

Business Hosting kwaliteitsgaranties: Weten waar u aan toe bent

24/7 telefonisch bereikbaar voor onze klanten*.

Ons netwerk en datacenters zijn 24/7 beveiligd en volledig
redundant uitgevoerd.

Ons netwerk heeft een uptime van 99,99%.

Team van professionals welke voor u klaar staan.

Auteursrechten en Algemene Voorwaarden

© Copyrights 2024 - Business Hosting